Ford

Ford V 3000 S Walkaround

Ford V3000S mit Gasgenerator (Holzvergaser) Walkaround (AM-00006)